Чланови

Савет има 11 чланова.

Чланови Савета су пет јавних тужилаца које бирају носиоци јавнотужилачке функције, четири истакнута правника које бира Народна скупштина, те Врховни јавни тужилац и министар надлежан за правосуђе, као чланови по положају.

Савет има председника Савета кога, на пет година, бира Савет међу изборним члановима Савета из реда јавних тужилаца.

Председник Савета представља Савет, сазива и председава седницом Савета, усклађује рад Савета, стара се о спровођењу аката Савета и врши друге послове у складу са законом и актима Савета.

Савет има потпредседника Савета кога, на пет година, бира Савет међу изборним члановима Савета које бира Народна скупштина.

Потпредседник Савета обавља послове председника Савета у случају његовог одсуства или спречености.

Чланови Високог савета тужилаштва су:

Бранко Стаменковић, председник Савета

др Мирослав Ђорђевић, потпредседник Савета 

Тања Вукићевић, изборни члан Савета из реда јавних тужилаца

Милан Ткалац, изборни члан Савета из реда јавних тужилаца

Борис Павловић, изборни члан Савета из реда јавних тужилаца

Предраг Миловановић, изборни члан Савета из реда јавних тужилаца

Јелена Глушица, изборни члан Савета које бира Народна скупштина

Предраг Ћетковић, изборни члан Савета које бира Народна скупштина

Владимир Симић, изборни члан Савета које бира Народна скупштина

Загорка Доловац, Врховни јавни тужилац, члан Савета по положају

Маја Поповић, министар правде, члан Савета по положају

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs