Članovi

Savet ima 11 članova.

Članovi Saveta su pet javnih tužilaca koje biraju nosioci javnotužilačke funkcije, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, te Vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe, kao članovi po položaju.

Savet ima predsednika Saveta koga, na pet godina, bira Savet među izbornim članovima Saveta iz reda javnih tužilaca.

Predsednik Saveta predstavlja Savet, saziva i predsedava sednicom Saveta, usklađuje rad Saveta, stara se o sprovođenju akata Saveta i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Saveta.

Savet ima potpredsednika Saveta koga, na pet godina, bira Savet među izbornim članovima Saveta koje bira Narodna skupština.

Potpredsednik Saveta obavlja poslove predsednika Saveta u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Članovi Visokog saveta tužilaštva su:

Branko Stamenković, predsednik Saveta

dr Miroslav Đorđević, potpredsednik Saveta 

Tanja Vukićević, izborni član Saveta iz reda javnih tužilaca

Milan Tkalac, izborni član Saveta iz reda javnih tužilaca

Boris Pavlović, izborni član Saveta iz reda javnih tužilaca

Predrag Milovanović, izborni član Saveta iz reda javnih tužilaca

Jelena Glušica, izborni član Saveta koje bira Narodna skupština

Predrag Ćetković, izborni član Saveta koje bira Narodna skupština

Vladimir Simić, izborni član Saveta koje bira Narodna skupština

Zagorka Dolovac, Vrhovni javni tužilac, član Saveta po položaju

Maja Popović, ministar pravde, član Saveta po položaju

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs