Nadležnosti

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Savet je nadležan da:

 

1) predlaže Narodnoj skupštini izbor i prestanak funkcije Vrhovnog javnog tužioca;

2) bira glavne javne tužioce i javne tužioce;

3) odlučuje o prestanku funkcije glavnog javnog tužioca i javnog tužioca;

4) bira predsednika i potpredsednika Saveta;

5) postavlja vršioce funkcije Vrhovnog javnog tužioca i glavnog javnog tužioca;

6) odlučuje o drugim pitanjima položaja Vrhovnog javnog tužioca, glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca u skladu sa zakonom;

7) bira članove komisije za odlučivanje o prigovoru protiv obaveznog uputstva za rad i postupanje u pojedinom predmetu, prigovoru protiv rešenja o supstituciji i prigovoru protiv rešenja o devoluciji;

8) odlučuje o trajnom premeštaju glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i upućivanju javnog tužioca;

9) određuje broj javnih tužilaca za svako javno tužilaštvo;

10) odlučuje o udaljenju nosioca javnotužilačke funkcije;

11) odlučuje o nespojivosti vršenja druge funkcije, posla ili privatnog interesa sa javnotužilačkom funkcijom;

12) odlučuje u postupku vrednovanja rada glavnog javnog tužioca i javnog tužioca;

13) imenuje Disciplinskog tužioca, njegove zamenike i članove Disciplinske komisije određuje uslove za imenovanje i način prestanka dužnosti, način rada i odlučivanja u disciplinskim organima;

14) odlučuje o žalbi u disciplinskom postupku;

15) daje saglasnost na program stalne obuke za javne tužioce i zaposlene u javnom tužilaštvu i vrši nadzor nad njegovim sprovođenjem;

16) utvrđuje program početne obuke za javnog tužioca;

17) donosi Etički kodeks;

18) razmatra i odlučuje o izveštaju Etičkog odbora o poštovanju Etičkog kodeksa;

19) odlučuje o postojanju neprimerenog uticaja na rad nosilaca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva i meri za sprečavanje neprimerenog uticaja;

20) obavlja posao uprave u javnom tužilaštvu i pravosudne uprave iz svoje nadležnosti;

21) odlučuje o imunitetu nosioca javnotužilačke funkcije i izbornog člana Saveta;

22) predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;

23) odlučuje o prigovoru u postupku izbora za člana Saveta iz reda javnih tužilaca;

24) prikuplja i analizira statističke podatke i donosi godišnje i višegodišnje planove u cilju efikasnog upravljanja kadrovskim, finansijskim i materijalnim resursima javnog tužilaštva;

25) obrazuje radna tela Saveta i vrši izbor i razrešenje njihovih članova i zamenika članova;

26) daje mišljenje o izmenama ili dopunama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj nosilaca javnotužilačke funkcije, organizaciju i postupanje javnog tužilaštva, kao i drugih sistemskih zakona koje javno tužilaštvo primenjuje ili su od značaja za obavljanje javnotužilačke funkcije;

27) donosi godišnji izveštaj o svom radu;

28) obaveštava javnost o svom radu;

29) sarađuje sa pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom;

30) donosi akte predviđene zakonom;

31) obavlja i druge nadležnosti i poslove određene zakonom

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs