Акти Савета

 

 

 

Правилник о начину вођења и обрасцу личног листа носиоца јавнотужилачке функције и особља запосленог у јавном тужилаштву 

Пословник о раду Високог савета тужилаштва 

Пословник о раду Етичког одбора Високог савета тужилаштва 

Пословник о раду Комисије за одлучивање о приговору против обавезног упутства за рад и поступање у поједином предмету, приговору против решења о супституцији и приговору против решења о деволуцији 

Правилиник о поступању Високог савета тужилаштва у вези са непримереним утицајем на рад носиоца јавнотужилачке функције и јавно тужилаштво 

Правилник о раду Буџетске комисије Високог савета тужилаштва 

Правилник о дисциплинским органима Високог савета тужилаштва и дисциплинском поступку 

Етички кодекс јавних тужилаца, са Смерницама за примену Етичких начела 

Етички кодекс чланова Високог савета тужилаштва 

Правилник o критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца 

Пословник о раду Изборне комисије Високог савета тужилаштва 

Правилник о поступку избора члана Високог савета тужилаштва из реда јавних тужилаца 

Одлука о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета тужилаштва 

Правилник о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета тужилаштва 

Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата и поступку за избор главног јавног тужиоца и јавног тужиоца и предлагање кандидата за избор Врховног јавног тужиоца 

Правилник о полагању испита за проверу стручности и оспособљености кандидата који се први пут бира или предлаже за избор на јавнотужилачку функцију 

Правилник o одлучивању о приговору против одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву или одлуке о измени одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву 

Пословник о раду Комисије за праћење правилне расподеле предмета 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs