O Savetu

Visoki savet tužilaštva je samostalan državni organ koji obezbeđuje i jemči samostalnost javnog tužilaštva, Vrhovnog javnog tužioca, glavnog javnog tužioca i javnog tužioca.

U okviru svoje nadležnosti Savet ostvaruje saradnju sa Visokim savetom sudstva, organom Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, javnom službom, imaocem javnih ovlašćenja i drugim fizičkim i pravnim licem, pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom.

Sedište Saveta je u Beogradu.

Savet ima pečat, koji sadrži naziv i veliki grb Republike Srbije i naziv i sedište organa, u skladu sa posebnim zakonima.

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs