Акти Савета

 

 

 

Пословник о раду Високог савета тужилаштва 

Пословник о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије и Смернице за примену Eтичких начела 

Анекс 3 Уговора о пословној сарадњи са ЈП „Пошта Србије“ 

Етички кодекс чланова Државног већа тужилаца 

Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Правилник о раду Изборне комисије Државног већа тужилаца 

Правилник o критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције 

Анекс 2 Уговора о пословној сарадњи 

Правилник о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца 

Одлукa о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце јавнотужилачке функције 

Упутство за тумачење и примену правилника о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Правилник o критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Смернице Радне групе за израду анализе за реформисање и развој Правосудне академије 

Комуникациона стратегија тужилаштва 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

Пословник о раду Жалбене комисије Државног већа тужилаца 

Одлука о именовању чланова Етичког одбора Државног већа тужилаца 

Одлука о образовању и раду Административне канцеларије Државног већа тужилаца 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs