Akti Saveta

 

 

 

Poslovnik o radu Visokog saveta tužilaštva 

Poslovnik o radu Etičkog odbora Državnog veća tužilaca 

Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije i Smernice za primenu Etičkih načela 

Aneks 3 Ugovora o poslovnoj saradnji sa JP „Pošta Srbije“ 

Etički kodeks članova Državnog veća tužilaca 

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca 

Pravilnik o radu Izborne komisije Državnog veća tužilaca 

Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije 

Aneks 2 Ugovora o poslovnoj saradnji 

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca 

Odluka o sadržini i formi testa koji se polaže u postupku predlaganja kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije 

Uputstvo za tumačenje i primenu pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca 

Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca 

Smernice Radne grupe za izradu analize za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije 

Komunikaciona strategija tužilaštva 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 

Poslovnik o radu Žalbene komisije Državnog veća tužilaca 

Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora Državnog veća tužilaca 

Odluka o obrazovanju i radu Administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca 

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs